Algemene Voorwaarden Marktwerkplaats

Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden voor Opdrachtgevers Marktwerkplaats

1.1 Bureau Streefkerk BV beheert de website www.marktwerkplaats.nl
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Bureau Streefkerk BV handelend onder de naam Marktwerkplaats: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bureau Streefkerk BV, Chevallierlaan 8, Ermelo;
b. opdrachtgever: het bedrijf / licentiehouder, organisatie of overheidsinstelling die op zoek is naar een (tijdelijke) arbeidskracht en via de website met Marktwerkplaats een overeenkomst aangaat;
c. arbeidskracht: de arbeidskracht die aan de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld;
d. intermediair, het uitzendbureau, detacheringsbureau die via Marktwerkplaats haar diensten aan opdrachtgevers aanbiedt;
e. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanmelding op de website tussen de opdrachtgever en Marktwerkplaats;
f. website: de website www.marktwerkplaats.nl;
g.opdrachtovereenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat die met tussenkomst van Marktwerkplaats tot stand is gekomen.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Marktwerkplaats en de opdrachtgever waarop Marktwerkplaats deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij door Marktwerkplaats uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Marktwerkplaats en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de website

De website kan links bevatten naar andere websites dan www.marktwerkplaats.nl Marktwerkplaats kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Marktwerkplaats kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 Wijzigingen tarieven

Marktwerkplaats behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De deelnemers wordt hiervan minimaal 30 dagen voordat de prijswijziging ingaat, per e-mail in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld BTW-verhoging of verlaging, sociale premies) worden zonodig onmiddellijk doorgevoerd.

Artikel 6 Aanmelden Vacatures

6.1 Om gebruik te kunnen maken van de Marktwerkplaats.nl dient de opdrachtgever haar vacature(s) aan te melden via de website www.marktwerkplaats.nl. Het aanmelden is kosteloos voor de opdrachtgever. 
6.2 Het elektronisch aanmeldformulier dient volledig en naar waarheid door de opdrachtgever te worden ingevuld. Marktwerkplaats zal samen met opdrachtgever het vacatureprofiel doorlopen en na valideren van de vacature door opdrachtgever is deze aanmelding een opdracht geworden.

Artikel 7. Uitvoering / wijziging opdracht

7.1. In onderling overleg kunnen Marktwerkplaats en opdrachtgever de opdracht wijzigen. Indien deze wijziging een verandering inhoud van de overeengekomen prijs zal Marktwerkplaats opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren. Indien door toedoen van opdrachtgever een wijziging in de opdracht noodzakelijk is, zal Marktwerkplaats de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen (voor zover de kwaliteit van de adviesdienst dit vergt).

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Marktwerkplaats zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Marktwerkplaats kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 
8.2 Marktwerkplaats is geheel onafhankelijk. 
8.3 De opdrachtgever erkent dat Marktwerkplaats het recht heeft de toegang tot de website te blokkeren indien opdrachtgevers of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan. 

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever

9.1 De opdrachtgever is gehouden de opdracht volledig, naar waarheid en correct te omschrijven. 
9.2 De opdrachtgever is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn (contact)gegevens voordoen deze wijzigingen onverwijld via info@marktwerkplaats.nl door te geven. 
9.3 De opdrachtgever is verplicht Marktwerkplaats er onverwijld van in kennis te stellen indien de overeenkomst niet meer uitgevoerd hoeft te worden, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever al op een andere wijze een arbeidskracht heeft gevonden. 
9.4 De opdrachtgever vrijwaart Marktwerkplaats voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 

Artikel 10 Oneigenlijk gebruik van de website

Het is de opdrachtgever niet toegestaan op een dergelijke wijze gebruik te maken van de website dan wel de dienst die Marktwerkplaats aanbiedt dat: 
a. inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden; 
b. in strijd wordt gehandeld met de wet of de goede zeden;
c. de werking van de website of de computersystemen van Marktwerkplaats worden aangetast; 
d. nep-aanvragen of nep-aanbiedingen enkel om de prijs te testen in de flexmarkt. 

Artikel 11 Vragen, klachten en verjaring

11.1 Met vragen of klachten kan de opdrachtgever terecht bij: Marktwerkplaats Chevallierlaan 8, 3851 PZ Ermelo. E-mail: info@marktwerkplaats.nl 
11.2 Klachten worden door Marktwerkplaats binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. 
11.3 Alle aanspraken jegens Marktwerkplaats die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Marktwerkplaats zijn ingediend, vervallen door verjaring. 

Artikel 12 Positie van Marktwerkplaats

12.1 Marktwerkplaats treedt slechts op als bemiddelaar in het zoekproces naar de geschikte kandidaat van (flexibel) personeel. 
12.2 De intermediair (uitzendbureau, payroll, detachering) kan op de opdrachtovereenkomst die hij sluit met de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren.. De algemene voorwaarden van Marktwerkplaats maken geen onderdeel uit van die opdrachtovereenkomst in de verdere samenwerking.
12.3 Indien de opdrachtgever een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van de arbeidskrachten in het geding komen, dan kan Marktwerkplaats beslissen om geen nieuwe werkzaamheden voor de opdrachtgever uit te voeren. De opdrachtgever wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld en uit de database verwijdert. 
12.4 Indien de intermediair zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet dan wel niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen de opdrachtgever en de intermediair. 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 De websites kunnen tikfouten en/of verschrijvingen bevatten. Marktwerkplaats is niet aansprakelijk voor dergelijke tikfouten en/of verschrijvingen. 
13.2 Marktwerkplaats streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. Marktwerkplaats is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever daardoor lijdt. 
13.3 Marktwerkplaats kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Marktwerkplaats zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Marktwerkplaats is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
13.4 Marktwerkplaats is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de opdrachtgever heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij Marktwerkplaats te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website. 
13.5 Marktwerkplaats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Marktwerkplaats is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
13.6 Marktwerkplaats is niet verantwoordelijk voor onjuiste inlichtingen die door een intermediair aan de opdrachtgever zijn verstrekt of voor het handelen van een intermediair of een arbeidskracht. Marktwerkplaats is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door een intermediair of een arbeidskracht. 
13.7 Marktwerkplaats is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
13.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Marktwerkplaats of haar ondergeschikten. 

Artikel 14 Ontbinding

14.1 Marktwerkplaats is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Marktwerkplaats ter kennis gekomen omstandigheden op goede grond te vrezen geeft dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
14.2 Voorts is Marktwerkplaats bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 15 Overmacht

Marktwerkplaats is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 Geheimhouding

Marktwerkplaats en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.

Artikel 17 Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites berusten bij Bureau Streefkerk BV of bij haar licentiegevers. De opdrachtgever dient deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Artikel 18 Beveiliging en internet

Marktwerkplaats zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de websites te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de opdrachtgever via de website ingevoerde gegevens, maar Marktwerkplaats kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2 Marktwerkplaats en de opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen Marktwerkplaats en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
19.4 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Marktwerkplaats is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.